Komandit Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

İş dünyasında çeşitli şirket türleri bulunur ve her biri farklı amaçlar ve yapılarla kurulmuştur. Bu şirket türlerinden biri de komandit şirkettir. Komandit şirket, hem sermaye sahiplerinin hem de sınırlı sorumluluk taşıyan ortakların yer aldığı bir şirket türüdür. Bu yazıda, komandit şirketin ne olduğunu, nasıl kurulduğunu ve işletildiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Komandit Şirket Nedir?

Komandit şirket, ortaklardan bir kısmının (komandite ortaklar) şirketin borçlarından sorumlu olduğu, diğer kısmının ise (komanditer ortaklar) sadece koydukları sermaye kadar sorumluluk taşıdığı bir şirket türüdür. Komandit şirketlerin özellikleri şöyle özetlenebilir:

 • Komandite Ortaklar: Şirketin borçlarından şahsi malvarlıklarıyla sınırsız sorumludur. Şirketin yönetiminde aktif rol oynarlar ve şirketin temsilcisi konumundadırlar.
 • Komanditer Ortaklar: Sadece koydukları sermaye ile sınırlı sorumluluğa sahiptirler. Şirket yönetiminde aktif olarak yer almazlar, ancak şirketin kârından pay alırlar.

psychology Temel Fikir

Komandit şirketler, esnek yönetim yapısı ve sınırlı sorumluluk avantajlarıyla iş dünyasında risk ve sermayeyi dengelemek isteyen girişimciler için ideal bir seçenektir.

Komandit Şirketlerin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

 1. Esnek Yönetim: Komandit şirketlerde komandite ortaklar yönetimde aktif rol oynar, bu da hızlı ve esnek kararlar alınmasını sağlar.
 2. Sınırlı Sorumluluk: Komanditer ortaklar, sadece koydukları sermaye ile sınırlı sorumluluk taşır, bu da riski azaltır.
 3. Sermaye Artışı: Hem komandite hem de komanditer ortakların varlığı, şirketin sermaye toplamasını kolaylaştırır.

Dezavantajları:

 1. Sınırsız Sorumluluk: Komandite ortaklar, şirketin borçlarından kişisel malvarlıklarıyla sorumludur, bu da büyük bir risk oluşturur.
 2. Yönetim Çatışmaları: Komandite ve komanditer ortaklar arasında yönetim ve karar alma süreçlerinde anlaşmazlıklar yaşanabilir.
 3. Şeffaflık Eksikliği: Komandit şirketlerde, komanditer ortakların bilgi alma hakkı sınırlıdır, bu da şeffaflık sorunlarına yol açabilir.

Okumanızı Öneririz; Anonim Şirket Kurmak İsteyenler Dikkat

lightbulb İpucu: Komandit Şirket

Komandit şirket, ortaklardan bir kısmının sınırsız sorumluluk taşıdığı, diğer kısmının ise koydukları sermaye kadar sorumluluk taşıdığı bir şirket türüdür.

Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Komandit şirket kurma süreci, belirli aşamalardan geçmeyi gerektirir. Bu süreç, hukuki, mali ve bürokratik adımları içerir. İşte komandit şirketin kurulma süreci:

Kurucu Ortakların Belirlenmesi

Komandit şirket kurarken ilk adım, kurucu ortakların belirlenmesidir. Kurucu ortaklar, komandite ve komanditer olarak ayrılır. Bu aşamada, her iki tür ortaktan kimlerin olacağı belirlenir ve sorumluluklar netleştirilir.

Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması

Şirket sözleşmesi, komandit şirketin kuruluşunun temel taşlarından biridir. Bu sözleşme, şirketin amacını, sermayesini, ortakların sorumluluklarını ve kâr dağıtımını düzenler. Şirket sözleşmesinin hazırlanması, genellikle bir avukat tarafından yapılır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Şirketin unvanı ve merkezi
 • Şirketin amacı ve faaliyet konusu
 • Ortakların adları ve sermaye katkıları
 • Ortakların sorumlulukları ve yetkileri
 • Kâr ve zarar dağıtım esasları
 • Şirketin temsil ve idaresi

Ticaret Siciline Kayıt

Şirket sözleşmesi hazırlandıktan sonra, şirketin ticaret siciline kaydedilmesi gerekir. Bu işlem, ticaret sicil müdürlüğüne başvurarak gerçekleştirilir. Başvuru sırasında gerekli belgeler şunlardır:

 • Şirket sözleşmesi
 • Kurucu ortakların kimlik belgeleri
 • Adres beyanı
 • Noter onaylı imza sirküleri

Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları

Ticaret siciline kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, şirketin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kaydının yapılması gerekmektedir. Bu kayıtlar, şirketin yasal olarak faaliyet gösterebilmesi için zorunludur. Vergi dairesine kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

 • Ticaret sicil tasdiknamesi
 • Şirket sözleşmesi
 • Kurucu ortakların kimlik belgeleri
 • Adres beyanı

SGK kaydı için ise, işveren olarak şirketin sosyal güvenlik numarası alınmalıdır. Bu kayıt, şirketin çalışanlarının sigorta işlemlerini yürütmesi için gereklidir.

Banka Hesabı Açılışı ve Sermaye Ödemesi

Şirketin resmi faaliyetlerine başlayabilmesi için, bir banka hesabı açılması ve sermaye ödemesinin bu hesaba yatırılması gerekmektedir. Banka hesabı açılışı için ticaret sicil tasdiknamesi ve şirket sözleşmesi gibi belgeler talep edilir. Sermaye ödemesi, şirket sözleşmesinde belirtilen miktar kadar yapılmalı ve bankadan alınacak dekont, ticaret sicil müdürlüğüne ibraz edilmelidir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Şirketin faaliyet göstereceği işyerinin yasal olarak çalışabilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmalıdır. Bu ruhsat, belediyeden veya ilgili kurumdan temin edilir. Ruhsat başvurusunda istenen belgeler arasında şunlar yer alabilir:

 • Tapu veya kira kontratı
 • Yangın güvenlik raporu
 • İşyeri krokisi
 • Vergi levhası

Okumanızı Öneririz; Şirketinizde Giderleri Nasıl Kontrol Altında Tutabilirsiniz?

lightbulb İpucu: Kuruluş Süreci

Komandit şirket kurarken, kurucu ortakların belirlenmesi, şirket sözleşmesinin hazırlanması ve ticaret siciline kayıt gibi adımlar izlenmelidir.

Komandit Şirketin İşleyişi ve Yönetimi

Komandit şirketin kurulmasının ardından, şirketin işleyişi ve yönetimi belirli kurallar çerçevesinde yürütülür. İşleyiş ve yönetim, komandite ve komanditer ortakların sorumluluklarına ve yetkilerine göre şekillenir.

Yönetim ve Temsil

Komandit şirketlerde yönetim ve temsil yetkisi genellikle komandite ortaklara aittir. Komandite ortaklar, şirketin günlük işleyişinden sorumludur ve şirketi üçüncü kişilere karşı temsil ederler. Komanditer ortaklar ise yönetimde aktif rol oynamazlar, ancak şirketin stratejik kararlarında danışmanlık yapabilirler.

Kâr ve Zarar Dağılımı

Komandit şirketlerde kâr ve zarar dağılımı, şirket sözleşmesinde belirlenen esaslara göre yapılır. Genellikle kâr dağılımı, ortakların sermaye katkıları ve şirketin performansına göre gerçekleştirilir. Komanditer ortaklar, sadece koydukları sermaye ile sınırlı kâr payı alırken, komandite ortaklar daha büyük bir pay alabilir.

Muhasebe ve Finansal Raporlama

Şirketin mali durumu ve performansı düzenli olarak muhasebe kayıtları ve finansal raporlarla takip edilmelidir. Bu raporlar, şirketin mali sağlığını değerlendirmek ve gelecekteki stratejileri belirlemek için önemlidir. Ayrıca, vergi beyannameleri ve diğer yasal zorunluluklar için de muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz tutulması gerekmektedir.

lightbulb İpucu: Yönetim ve Temsil

Komandit şirketlerde yönetim ve temsil yetkisi komandite ortaklara ait olup, komanditer ortaklar sadece koydukları sermaye kadar sorumluluk taşır ve yönetimde aktif rol almazlar.

Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Komandit şirketin faaliyetlerinin sona ermesi ve tasfiye süreci, belirli yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilir. Şirketin sona erme nedenleri arasında süre bitimi, iflas, ortakların kararı veya mahkeme kararı gibi durumlar yer alabilir.

Sona Erme Nedenleri

Komandit şirketin sona ermesine neden olan durumlar şunlardır:

 • Süre Bitimi: Şirket sözleşmesinde belirlenen sürenin dolması.
 • İflas: Şirketin borçlarını ödeyememesi ve iflas sürecine girmesi.
 • Ortakların Kararı: Ortakların oybirliği ile şirketin sona erdirilmesine karar vermesi.
 • Mahkeme Kararı: Yasal nedenlerle mahkeme tarafından şirketin feshine karar verilmesi.

Tasfiye Süreci

Şirketin sona ermesi durumunda, tasfiye süreci başlar. Tasfiye süreci, şirketin tüm borçlarının ödenmesi, alacaklarının tahsil edilmesi ve kalan varlıkların ortaklar arasında dağıtılmasını içerir. Tasfiye süreci şu adımlardan oluşur:

 1. Tasfiye Memurunun Atanması: Ortaklar tarafından bir tasfiye memuru atanır. Bu kişi, tasfiye sürecini yürütmekle sorumludur.
 2. Borçların Ödenmesi: Şirketin tüm borçları ödenir. Bu aşamada, alacaklılar ile görüşmeler yapılabilir ve borçlar yapılandırılabilir.
 3. Alacakların Tahsili: Şirketin alacakları tahsil edilir ve tasfiye hesaplarına eklenir.
 4. Varlıkların Satışı: Şirketin kalan varlıkları satılır ve elde edilen gelir tasfiye hesabına eklenir.
 5. Kalan Varlıkların Dağıtımı: Tasfiye sonunda kalan varlıklar, ortaklar arasında sözleşmede belirtilen oranlara göre dağıtılır.

Okumanızı Öneririz; Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?
Sonuç

Komandit şirket, esnek yönetim yapısı ve sınırlı sorumluluk gibi avantajları ile dikkat çeken bir şirket türüdür. Ancak, kurulum ve işletme aşamalarında dikkat edilmesi gereken birçok yasal ve mali prosedür bulunmaktadır. Bu yazıda, komandit şirketin ne olduğunu, nasıl kurulduğunu ve işleyişinin nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde ele aldık. İşletme sahipleri ve girişimciler için doğru şirket türünü seçmek, uzun vadede başarıya ulaşmada kritik bir rol oynar. Bu nedenle, komandit şirket kurmayı düşünenlerin, tüm avantaj ve dezavantajları dikkatlice değerlendirmesi ve uzman danışmanlardan destek alması önemlidir.

help_outline

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • Komandit şirket nedir ve diğer şirket türlerinden nasıl farklıdır?

  Komandit şirket, ortakların sorumluluklarına göre ikiye ayrıldığı bir şirket türüdür: komandite ortaklar sınırsız sorumluluk taşırken, komanditer ortaklar yalnızca koydukları sermaye kadar sorumludur. Bu yapı, sermaye ve risk yönetimi açısından diğer şirket türlerine göre esneklik sağlar.

 • Komandit şirket kurmak için hangi belgeler gereklidir?

  Komandit şirket kurmak için gerekli belgeler arasında şirket sözleşmesi, kurucu ortakların kimlik belgeleri, noter onaylı imza sirküleri ve adres beyanı bulunur. Ayrıca, ticaret siciline kayıt ve vergi dairesi ile SGK'ya başvurular da gereklidir.

 • Komandit şirketlerde kâr ve zarar dağılımı nasıl yapılır?

  Kâr ve zarar dağılımı, şirket sözleşmesinde belirtilen esaslara göre yapılır. Genellikle kâr, ortakların sermaye katkılarına ve şirketin performansına göre paylaştırılır. Komanditer ortaklar yalnızca koydukları sermaye üzerinden pay alırken, komandite ortaklar daha büyük bir kâr payı alabilir.

 • Komandit şirketlerde yönetim ve temsil nasıl gerçekleştirilir?

  Yönetim ve temsil yetkisi genellikle komandite ortaklara aittir. Komandite ortaklar şirketin günlük işleyişini yönetir ve şirketi üçüncü kişilere karşı temsil eder. Komanditer ortaklar ise yönetimde aktif rol almazlar ancak şirketin stratejik kararlarında danışmanlık yapabilirler.

 • Komandit şirketin sona ermesi ve tasfiye süreci nasıl işler?

  Komandit şirketin sona ermesi durumunda, tasfiye süreci başlar. Bu süreç, borçların ödenmesi, alacakların tahsil edilmesi ve kalan varlıkların ortaklar arasında dağıtılmasını içerir. Tasfiye işlemleri, ortaklar tarafından atanan bir tasfiye memuru tarafından yürütülür.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.