Üye İşyeri Sözleşmesi

1. Taraflar ve Ürün Bilgileri

1.1. Taraflar; İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 144651-5 Ticaret Sicil No’suna, ve 0478055847500014 MERSİS no ’suna  kayıtlı  İnovabil Teknoloji San. ve Tic. Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca ‘Şirket’ olarak anılacaktır) ve hizmeti olan www.netkasam.com adresi ve alt adreslerinde yer alan Muhasebe, Yönetim Sistemi, Pazaryeri entegrasyon sistemi, Kargo entegrasyon ve yönetim sistemi  ve mevcut Web site (bundan böyle kısaca ‘NetKasam’ olarak anılacaktır) ile bu sistemi kullanacak Kişi veya Kurum kısaca “Üye İşyeri” arasında yapılacaktır. Sözleşme, Üye İşyeri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen şartlar doğrultusunda sona erdirilmediği süre boyunca yürürlükte kalmaya devam edecektir.

1.2. Üye İşyeri Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme, Üye İşyeri tarafından, NetKasam’dan faydalanılmasına ve Üye İşyeri tarafından NetKasam ’a yüklenen İçeriklere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. NetKasam ‘ın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Üye İşyeri ve Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine halel getirmez. Şirket NetKasam içeriğini, gerekli gördüğü hallerde yada teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye İşyeri ve Kullanıcılar, NetKasam’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Üye İşyeri statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle NetKasam’a erişim sağlanamamasından ve sistemden faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2. Üye İşyeri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Üye İşyeri’nin NetKasam’a bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Üye İşyeri statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3. Üye İşyeri, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4. Kullanıcılar tarafından NetKasam’a erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup NetKasam üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Üye İşyeri ve Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5. Üye İşyeri ve Kullanıcı, NetKasam’ı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak NetKasam’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri ve Kullanıcı, NetKasam’ı üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Üye İşyeri ve Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.6. Üye İşyeri ve Kullanıcı, muhtelif zamanlarda NetKasam’ı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve NetKasam kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Üye İşyeri ve Kullanıcı Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın NetKasam’ın kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın NetKasam’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın NetKasam’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında NetKasam’a erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın NetKasam veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Üye İşyeri verecektir.

3.7. Üye İşyeri ve Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Üye İşyeri’nin mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Üye İşyeri’ne aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Üye İşyeri tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını sahiptir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Üye İşyeri’nin sorumluluğundadır. Üye İşyeri, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve Sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8. Üye İşyeri, Şirket’in veya NetKasam’ın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ Sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, NetKasam’ı, NetKasam’ın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer Sistemlerin işlerliğine yahut NetKasam ve Site’den faydalanan diğer Üye İşyerilerin bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, NetKasam’ın barındırıldığı bilgisayar Sistemlerine veya NetKasam’a kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, NetKasam’a Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar Sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya NetKasam’ın çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9. Üye İşyeri, NetKasam’ı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar NetKasam web siteleri veya uygulamaları içinde belirtilecektir.

3.10. Üye İşyeri, NetKasam’a yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

3.11. Şirket, Üye İşyeri tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Üye İşyeri, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Üye İşyeri ve Kullanıcıları tarafından NetKasam üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Üye İşyeri’nin güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Üye İşyeri, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Üye İşyeri’nin söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Üye İşyeri, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.12. NetKasam’a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Üye İşyeri, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Üye İşyeri’nin teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Şirket tarafından NetKasam veya diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.13. Üye İşyeri’ne NetKasam üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Üye İşyeri bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, Smsler, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar Sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere NetKasam amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Üye İşyeri, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in NetKasam üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların NetKasam’ın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. NetKasam üzerinden erişilen veya NetKasam’a ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Üye İşyeri NetKasam üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, NetKasam üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.14. Şirket, Üye İşyeri’ne ait işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için NetKasam harici platformlara veri gönderme ve veri okuma işlemleri yapabilir, bu verileri kendi sunucularında saklayabilir ve bu verilerin saklanmasında herhangi bir taahhütte bulunmaz.

3.15. Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Üye İşyeri tarafından NetKasam’ın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Üye İşyeri’nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.16. Üye İşyeri, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.17. Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme ve NetKasam kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Üye İşyeri’nin üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek Üye İşyeri statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Üye İşyeri’den talep hakkı saklıdır.

3.18. Üye İşyerinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgileri kesinlikle Şirket’in sunucuları üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarında, bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve Şirket bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk Şirket’in açık olarak (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) Üye İşyeri’ne aittir.

3.19. Şirket, herhangi bir sınırlama ya da Üye İşyeri’nin önceden iznine gerek olmaksızın Üye İşyeri’nin Şirket kullanıcısı ve Üye İşyeri olduğunu kamuya açıklamaya, Üye İşyeri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) kullanmaya, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu Üye İşyeri kabul ve beyan eder.

3.20. Üye İşyeri, Şirketin Üye İşyerine ve Üye İşyerinin müşterilerine ait Kişisel verilerini, Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine göre işleyebileceğine ve NetKasam Kişisel Verileri Koruma Kanunu aydınlatma metinine https://www.netkasam.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ web adresinden inceleyerek onay verdiğini kabul ve beyan eder.

4. Ödeme Koşulları

4.1. Üye İşyeri, Web Sitesinde belirtilen deneme süresi boyunca ücret ödemeden NetKasam’ı kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Üye İşyeri’nin üyeliği, türü, hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. NetKasam’a ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Web Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Üye İşyeri, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Üye İşyeri’nin üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üye İşyeri’nin üyelik döneminin sona ermesine kadar uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.2. Üye İşyeri NetKasam sisteminden ancak Web Sitede beyan edilen ücretleri ve beyan edilen ödeme koşullarını tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.3. Üye İşyeri tarafından periyot bitiminden 15 (On Beş) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Üye İşyeri’nin üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

4.4. Şirket, Üye İşyeri tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Üye İşyeri, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 15 (On Beş) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Üye İşyeri sorumludur.

4.5. Üye İşyeri, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Üye İşyeri’nin kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Her bir taraf, diğerinin sahip olduğu veya kullanmaya yetkili olduğu fikri ve sınai hakların ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişiler tarafından vaki olan ihlalleri derhal diğer tarafa bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2. NetKasam üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve kazanç Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne NetKasam’ı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan kullanım hakkı verilmektedir. Sözleşme ve NetKasam’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Web Site ve NetKasam’a ilişkin hakların ve kazançların Üye İşyeri’ ne  söz konusu yazılım üzerinde bir hak tanındığı  veya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

5.3. Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Üye İşyeri’nin NetKasam’a erişimi, NetKasam’ı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını sahiptir.

5.4. Üye İşyeri, hiçbir şekilde ve nedenle Web Site’yi veya NetKasam’ı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Web Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Web Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Web Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.5. Üye İşyeri, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1. Web Site kapsamındaki NetKasam, yazılım ve sair içerikler “Olduğu Gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in NetKasam’a, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket NetKasam’ın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, NetKasam’ın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte NetKasam’a erişimi sağlayan Sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Üye İşyeri, NetKasam’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2. Üye İşyeri, NetKasam üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Üye İşyeri, Web Site üzerinden sunulan NetKasam ve Sistemlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4. Üye İşyeri, yüklediği içerikler ile Web site ve NetKasam’ın kullanımından münhasıran sorumludur. kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve NetKasam’ın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) şirket’i beri kıldığını kabul eder.

6.5. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın NetKasam’ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Üye İşyeri tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1. İşbu Sözleşme Üye İşyeri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Üye İşyeri tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Üye İşyeri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Üye İşyeri’nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Üye İşyeri, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Web Site ve NetKasam’ı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Üye İşyeri’ne para iadesi yapılmaz.

7.5. Üye İşyeri’nin hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

7.6. Üye İşyeri hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket Üye işyeri ’nin İçeriklerine 3 (Üç) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7. Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Üye İşyeri’nin üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (Üç) ay içinde Üye İşyeri İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler NetKasam ve alt web sitelerinde belirtilecektir.

8. Mücbir Sebepler

8.1. Taraflar’dan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları gibi sebepler (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, bu sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

8.2. Mücbir Sebebe maruz kalan Taraf, mümkün olması halinde derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

8.3. Mücbir Sebep halinin ve/veya Mücbir Sebebin olumsuz etkilerinin 30 (Otuz) günü geçmesi halinde, Taraflar’ın her biri, sözleşmeyi tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. Mücbir Sebep nedeniyle askıya alınan süre, Mücbir Sebep halinin ortadan kalkmasından itibaren sözleşme süresine eklenir.

9. TANITIMLAR

9.1. Her bir taraf, Sözleşme yürürlükte kaldığı süre boyunca, diğer tarafın tanıtım ve reklamlarında, tarafların ödeme hizmeti ilişkisi içinde bulunduğuna dair açıklamalara yer verebileceğini kabul eder.

9.2. Üye işyeri, işbu sözleşme kapsamında kendisi ile ilgili bilgilerin, NetKasam ’ın üye işyeri sözleşmesi imzaladığı Bankalara verilmesine rıza gösterir

9.3. Üye işyeri, işbu sözleşme imzası ile kendisine ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletilerin NetKasam tarafından gönderilmesine onay vermektedir.

10. Muhtelif Hükümler

10.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

10.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

10.3. Üye İşyeri ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Web Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Web Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye İşyeri’nin sorumluluğundadır.

10.4. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.