Tüzel Kişi Nedir? Gerçek Kişi İle Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-ticaret yolculuğunuz sırasında sıkça karşılaşabileceğiniz bir terim olan "Tüzel Kişi", genellikle ticaretin yanı sıra hukuksal yapıların temelini oluşturan bir terimdir. Ticari faaliyetlerde bireylerin hakları, borçları ve hukuki yapıları her alanda olduğu gibi önemlidir. Ancak ticaret dünyasında, birden fazla kişiden oluşan organizasyonlar da bulunmaktadır. Bu organizasyonların hukuki süreçteki haklarını ve sorumluluklarını belirlemek adına bir tüzel kişilik ataması yapılması gereklidir.

Doğrudan belirli bir kişiyi temsil etmeyen bu oluşumlar, hukuki açıdan "tüzel kişi" olarak adlandırılır. Peki, tüzel kişi tam olarak nedir ve hangi haklara sahiptir? Gelin birlikte ele alalım.

Tüzel Kişi Nedir?

Tüzel kişi, yasal düzenlemelere uygun olarak bir araya gelmiş olan kişi topluluklarına verilen genel bir terimdir. Bu topluluklar, kişiler veya emtialar gibi çeşitli unsurlardan oluşabilir. Birden fazla kişinin yetkili olduğu bir şirket veya kuruluş, resmi işlemlerde tüzel kişi statüsünde tek bir varlık olarak kabul edilir. Ticaret yapma veya belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen tüzel kişiler, borç ve alacak edinebilir, çeşitli haklara ve sorumluluklara sahip olabilirler.

Örnek olarak, şirketler, üniversiteler, belediyeler, dernekler ve vakıflar tüzel kişi örnekleri arasında sayılabilir. Bir ülkedeki en büyük tüzel kişi genellikle devlet olarak kabul edilir. Ülke yönetiminde söz sahibi olan kişiler, tüzel kişi statüsünde birleşerek devleti oluşturur. Bu statüye sahip oluşumların kişi veya emtia topluluğu olma niteliği, kuruluş ve hizmet verme amacına göre anlaşılabilir.

Örneğin, kanserle mücadele amacıyla kurulan bir dernek, kâr etme amacı güdemez; bu nedenle asli unsur kişidir. Diğer yandan, vakıflar genellikle mal veya emtia topluluğu olarak nitelendirilir. Örneğin, kimsesiz çocuklara destek olma amacı güden bir vakıf, geliri doğuran mal veya emtia üzerinden faaliyet gösterir.

Okumanızı Öneririz; Ticaret Sicil Gazetesi Nedir? Unvan Sorgulama Nasıl Yapılır?
Gerçek Kişi Nedir?

Gerçek kişi, hukuki bir terim olup, bir bireyi veya fiziksel bir varlığı temsil eder. Gerçek kişi, doğal bir varlık olan bireyi ifade eder. Bu kişi doğar, yaşar, ölür ve kendi adına hukuki işlemlerde bulunma yetkisine sahiptir.

Gerçek kişiler, her türlü hukuki eylemi gerçekleştirebilirler. Bu eylemler arasında mal mülkiyeti, sözleşme yapma, dava açma veya dava edilme gibi haklara sahiptirler. Aynı zamanda gerçek kişiler, vergi ödeme, miras bırakma ve başka yükümlülükleri yerine getirme gibi sorumluluklara da tabidirler.

Hukuk sistemlerinde, gerçek kişiler genellikle tüzel kişilerle karşılaştırılır. Tüzel kişiler, gerçek kişiler gibi haklara ve sorumluluklara sahip olan, ancak genellikle şirketler, dernekler, vakıflar gibi kuruluşları ifade eden hukuki varlıklardır. Gerçek kişiler ise bireylerin kendilerini temsil eden hukuki varlıklardır.

psychology Temel Fikir

İş dünyasında sıradanlığı reddedip zirveye tırmanmak istiyorsanız, tüzel kişilik kazanmak, güvence ve büyüme yolculuğunuzda atılacak cesur ve zorunlu bir adımdır

Tüzel Kişi ve Gerçek Kişi Arasındaki Farklar

Tüzel kişi ve gerçek kişi, hukuki terimler olup, aralarında çeşitli farklar bulunmaktadır. İşte tüzel kişi ile gerçek kişi arasındaki temel farklar:

Hukuki Varlık:

 • Gerçek Kişi: Doğal kişileri temsil eder. Bu kişiler, doğdukları andan itibaren hukuki varlık olarak kabul edilirler ve ölümle sonlanır.
 • Tüzel Kişi: Bir kuruluşu temsil eder. Şirketler, dernekler, vakıflar gibi kuruluşlar tüzel kişi olarak hukuki varlığa sahiptir ve genellikle belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulmuşlardır.

Süreklilik:

 • Gerçek Kişi: Doğum ve ölümle belirli bir süreklilik arz eder. Bir bireyin hukuki varlığı ölümle sonlanır.
 • Tüzel Kişi: Kuruluş amacına ulaşılmış olsa dahi, tüzel kişilik sürekli olarak devam eder. Şirketler, vakıflar gibi kuruluşlar, kuruluş amaçlarına uygun olarak sürekli faaliyet gösterebilirler.

Temsil ve Sorumluluk:

 • Gerçek Kişi: Birey kendi adına hukuki işlemleri gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğan sorumlulukları birey üzerindedir.
 • Tüzel Kişi: Kuruluş adına hukuki işlemleri gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğan sorumluluklar genellikle kuruluşa aittir. Bireyler, genellikle kuruluşun içinde temsilci olarak yer alırlar.

Varlık Edinme ve İlerleme:

 • Gerçek Kişi: Birey, mal mülkiyeti, haklar ve sorumluluklar edinebilir. Ancak, ölümüyle birlikte bu varlıkların sahipliği sona erer.
 • Tüzel Kişi: Kuruluş, mal mülkiyeti, sözleşmeler ve diğer varlıkları edinebilir. Özellikle şirketler, bu varlıkları büyütüp geliştirebilirler.

Hak ve Sorumluluklar:

 • Gerçek Kişi: Birey, hukuki haklara ve sorumluluklara sahiptir. Örneğin, bir kişi mal mülkiyetine, sözleşme yapma ve dava açma gibi haklara sahiptir.
 • Tüzel Kişi: Kuruluş da hukuki haklara ve sorumluluklara sahiptir, ancak genellikle daha karmaşık ve kuruluş amaçlarına uygun olarak belirlenir.

Bu farklar, gerçek kişi ve tüzel kişi kavramlarını anlamak için önemli olan temel ayrımlardır. Hukuki sistemin karmaşıklığı ve yerel düzenlemelere göre bu farklılıklar değişebilir.

Okumanızı Öneririz; İstisna Faturası ve İstisna Kodları

lightbulb İpucu: E-Ticarette Tüzel Kişilik Kazanmanın Önemi

E-ticaret dünyasında rekabet avantajı elde etmek ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmak için tüzel kişilik kazanmanın stratejik değerini keşfedin!

Tüzel Kişi Unvanı Alabilen Oluşum Çeşitleri Nelerdir?

Tüzel kişi unvanı alabilen çeşitli oluşumlar bulunmaktadır. Bu oluşumlar, genellikle belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan kuruluşlardır ve belirli yasal prosedürlerden geçerek tüzel kişilik statüsü kazanırlar. İşte tüzel kişi unvanı alabilen oluşum çeşitlerinden bazıları:

Şirketler:

 • Anonim Şirket (A.Ş.)
 • Limited Şirket (Ltd. Şti.)
 • Komandit Şirket (K.Ş.)
 • Kollektif Şirket
 • Kooperatifler

Vakıflar: Vakıf, belirli bir amaç doğrultusunda mal veya hizmet sağlamak için kurulan ve genellikle kamu yararına çalışan tüzel kişiliklerdir.

 1. Dernekler: Dernekler, belirli bir sosyal, kültürel veya ekonomik amacı gerçekleştirmek için kurulan ve üyelerin ortak çıkarlarını korumayı amaçlayan tüzel kişiliklerdir.
 2. Kamu Kurumları: Belediyeler
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)
 • Kamu Kurumları ve İdareleri

Vakıf Üniversiteleri: Özel vakıflar tarafından kurulan üniversiteler, vakıf üniversiteleri olarak adlandırılır ve tüzel kişilik statüsüne sahiptirler.

Sigorta Şirketleri: Sigorta şirketleri, sigorta hizmeti sunmak üzere kurulan ve tüzel kişilik statüsüne sahip olan kuruluşlardır.

Kooperatifler: Kooperatifler, üyelerinin ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan işletmelerdir ve tüzel kişilik statüsüne sahiptirler.

Bu listedeki oluşumlar genellikle tüzel kişi unvanı alabilen kuruluşlara örnektir. Ancak, her ülkenin hukuki düzenlemeleri ve yasal yapıları farklı olabilir, bu nedenle tüzel kişi unvanı alabilen oluşum çeşitleri ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

lightbulb İpucu: Tüzel Kişilik Neye İmkan Tanır?

Tüzel kişilik, e-ticaret şirketlerine hukuki bağımsızlık sağlayarak, ticaret faaliyetlerini yönetmelerine ve çeşitli hak ve yükümlülükleri yerine getirmelerine imkan tanır.

Tüzel Kişilerin Sorumlulukları Nelerdir?

Tüzel kişiler, hukuki bir varlık olarak belirli sorumluluklara sahiptirler. Bu sorumluluklar, tüzel kişinin doğasına, amacına ve faaliyet gösterdiği sektöre göre değişebilir. Ancak genel olarak, tüzel kişilerin sorumlulukları şunları içerebilir:

 • Kanunlara Uyma: Tüzel kişiler, bulundukları ülkedeki ilgili yasal düzenlemelere ve kanunlara uymak zorundadır. Vergi yükümlülükleri, ticaret yasaları, çevre düzenlemeleri gibi alanlarda yasalara uygun hareket etmek tüzel kişilik sorumlulukları arasında yer alır.
 • Sözleşmeleri Yerine Getirme: Tüzel kişiler, yaptıkları sözleşmeleri titizlikle yerine getirmekle yükümlüdürler. Sözleşmelere uymamak, hukuki sorumlulukları doğurabilir.
 • Finansal Sorumluluk: Tüzel kişiler, mali raporlarını düzenli olarak tutmak, vergi beyannamelerini zamanında vermek ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.
 • Çalışan Hakları: Eğer çalışanları varsa, tüzel kişiler, çalışanların haklarına saygı göstermek, ücretlerini zamanında ödemek ve çalışma koşullarını düzenlemekle yükümlüdürler.
 • Güvenlik ve Çevre Sorumluluğu: Tüzel kişiler, iş faaliyetleri sırasında çalışanların güvenliğini sağlamak ve çevre üzerinde olumsuz etkileri en aza indirgemekle sorumludur.
 • Şeffaflık ve Bilgilendirme: Hisse senedi ihraç eden şirketler gibi tüzel kişiler, yatırımcılara ve paydaşlara şeffaf ve doğru bilgi sağlamakla sorumludur.
 • Hukuki Sorumluluk ve Ceza: Tüzel kişiler, yasalara aykırı davranışları nedeniyle hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda, şirket cezai yaptırımlara ve tazminat ödemelerine tabi olabilir.

Bu sorumluluklar, tüzel kişilerin genel yükümlülüklerini temsil etmektedir. Ancak, sektöre, ülkeye ve şirketin doğasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tüzel kişilik sahibi olan şirketler, profesyonel hukuki danışmanlık alarak ve yerel yasal düzenlemelere dikkat ederek bu sorumlulukları etkin bir şekilde yerine getirmelidirler.

Okumanızı Öneririz; GİB Portaldan e-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?
Tüzel Kişilik Şirketleri Hangi Haklara Sahiptir?

Tüzel kişilik, şirketlere belirli haklar ve yetkiler sağlar. Bu haklar ve yetkiler, genellikle hukuki düzenlemelere ve ülkenin yasalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, tüzel kişilik statüsü kazanan şirketler aşağıdaki imkânlara sahip olabilir:

 • Mülkiyet Hakkı: Tüzel kişilik, şirketin mal varlığını ve varlıklarını kendi adına sahip olma yetkisini sağlar. Şirket, mülkiyet hakkı doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, elden çıkarabilir ve devredebilir.
 • Sözleşme Yapma Yetkisi: Şirketler, tüzel kişilikleri sayesinde bağlayıcı sözleşmeler yapma yetkisine sahiptirler. Bu, diğer şirketlerle, bireylerle veya kuruluşlarla yapılan ticari anlaşmaları içerir.
 • Hukuki İşlem Yetkisi: Şirket, hukuki işlemlerde bulunabilir, dava açabilir ve dava edilebilir. Tüzel kişilik, şirketin hukuki bir varlık olarak tanınmasını sağlar.
 • Finansal İşlemler: Şirket, kredi alabilir, borçlanabilir ve kendi adına finansal işlemlerde bulunabilir. Tüzel kişilik, şirketin finansal bağımsızlığını korur.
 • Vergi Yükümlülükleri: Tüzel kişilik statüsü, şirketin kendi adına vergi ödeme ve vergi avantajlarından yararlanma yetkisini sağlar.
 • Devir ve Birleşme: Şirket, tüzel kişilik sayesinde devir, birleşme veya bölünme gibi yapısal değişikliklere gidebilir.
 • Kamu Hizmetleri ve İmkanlardan Yararlanma: Bazı ülkelerde şirketler, kamu hizmetlerinden ve teşviklerden yararlanabilir. Örneğin, yerel veya ulusal düzeyde verilen teşvikler, vergi avantajları gibi imkânlar tüzel kişilik statüsüne sahip şirketlere yönelik olabilir.

Bu imkânlar, tüzel kişilik statüsüne sahip şirketlerin genel olarak sahip olabileceği yetkilerdir. Ancak, ülke yasaları ve hukuki düzenlemeler bu konuda detaylı kurallar ve sınırlamalar getirebilir. Bu nedenle, ilgili yasal mevzuata dikkat edilmesi önemlidir.

Okumanızı Öneririz; 2024’de En Karlı İş Fikirleri | 20+ Evde Yapılabilecek İş Fikirler
E-Ticaret Şirketleri Tüzel Kişi Olabilir Mi?

Evet, e-ticaret şirketleri tüzel kişilik statüsüne sahip olabilirler. E-ticaret şirketleri genellikle ticaret faaliyetlerini yürütmek, müşterilere ürün ve hizmet sunmak amacıyla kurulan işletmelerdir. Bu şirketler, genellikle bir tüzel kişilik formu altında kayıtlıdırlar.

E-ticaret şirketleri tüzel kişilik kazanmak için genellikle bir ticaret unvanı alır, ticaret siciline kaydolur ve ilgili yasal süreçleri tamamlar. Bu süreçleri başarıyla geçtikten sonra, şirket tüzel kişilik statüsüne sahip olur ve hukuki olarak bağımsız bir varlık olarak tanınır. Tüzel kişilik, şirketin mal varlığını, haklarını ve yükümlülüklerini yönetmesini sağlar.

E-ticaret şirketlerinin tüzel kişilik statüsü kazanması, ticaret yapma, sözleşmeler yapma, vergi ödeme, dava açma veya dava edilme gibi bir dizi hukuki hak ve yükümlülüğü yerine getirmelerini sağlar. Tüzel kişilik, şirketin sürdürülebilirliği, finansal işlemleri ve diğer hukuki işlemleri daha etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Ancak, tüzel kişilik kazanmak için yerel yasalara ve düzenlemelere uyum sağlamak önemlidir. İlgili ülkenin ticaret yasalarına ve vergi düzenlemelerine uyum sağlamak, şirketin tüzel kişilik statüsünü sağlıklı bir şekilde elde etmesini ve sürdürmesini sağlar.


help_outline

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • E-ticaret şirketleri neden tüzel kişilik kazanmalıdır?

  Tüzel kişilik kazanmak, e-ticaret şirketlerine hukuki bir varlık olarak tanınma, finansal işlemleri yönetme, sözleşmeleri etkin bir şekilde düzenleme ve uzun vadeli başarıya giden yolda güçlü bir temel oluşturma avantajı sağlar.

 • Tüzel kişilik kazanmanın işletmeme ne gibi avantajları olacak?

  Tüzel kişilik kazanmak, işletmenizin bağımsız bir hukuki varlık olarak tanınmasını sağlar. Bu durum, mülkiyet haklarına sahip olma, sözleşmeleri yapabilme, vergi avantajlarından yararlanma ve finansal işlemleri gerçekleştirme gibi bir dizi avantajı beraberinde getirir.

 • Tüzel kişilik kazanma süreci nasıl işler?

  Tüzel kişilik kazanma süreci ülkelere göre değişiklik gösterir ancak genel olarak ticaret unvanı alma, ticaret siciline kaydolma ve ilgili yasal prosedürleri tamamlama adımlarını içerir. Profesyonel bir hukuki danışmanlık hizmeti almak bu süreçte önemlidir.

 • E-ticaret şirketi olarak vergi yükümlülükleri nelerdir?

  E-ticaret şirketleri, tüzel kişilikleri sayesinde vergi mükellefi olurlar. Gelir vergisi, KDV gibi vergi yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludurlar. Vergi düzenlemelerine uyum sağlamak, maliyetlerinizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

 • Tüzel kişilik kazandıktan sonra hangi hukuki haklara sahip olacağım?

  Tüzel kişilik kazandıktan sonra şirket, mal varlığı, sözleşmeler yapabilme, dava açabilme, dava edilebilme gibi bir dizi hukuki hak ve yetkiye sahip olur. Bu haklar, şirketin güçlü bir hukuki temele sahip olarak faaliyet göstermesini sağlar.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.