Damga Vergisi Oranları

Güncel ve Geçmiş Yıllar Damga Vergisi Oranları

Damga vergisi, birçok işlemde karşımıza çıkan ve genellikle göz ardı edilen bir mali yükümlülüktür. Ancak bu vergi, belirli iş ve işlemler üzerinde ekonomik bir etkiye sahip olabilir. Güncel damga vergisi oranları ne? Geçmiş yıllarda bu oranlar nasıl değişiklik gösterdi? İster bireysel, ister kurumsal olsun, finansal işlemlerinizi planlarken bu oranları göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bu sayfada, güncel ve geçmiş yıllara ait damga vergisi oranlarını detaylı tablolarla sunuyoruz, böylece vergi yükümlülüklerinizi daha bilinçli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Damga Vergisi Oranları

2023 Damga Vergisi Oranları

Damga vergisine ilişkin üst sınır 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2023 YILI)
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde 9,48
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleriBinde 0,00
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde 9,48
10.Taksitle satış sözleşmeleriBinde 9,48
a- Taksitle satış sözleşmeleriBinde 0,00
b- Ön ödemeli konut satış sözleşmeleriBinde 9,48
c- Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde 9,48
ç- Paket tur sözleşmeleriBinde 9,48
d- Abonelik sözleşmeleriBinde 9,48
e- Mesafeli satış sözleşmeleriBinde 9,48
11.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
12.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
b- Perakende elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
13.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
b- Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde 0,00
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleriBinde 0,00
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler294,90₺
2. Sulhnameler294,90₺
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)1.658,80₺
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a- Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b- Belli parayı ihtiva etmeyenler294,90₺
2. (Ek: 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarıBinde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a- Emtia senetleri:
aa- Makbuz senedi (Resepise)101,20₺
ab- Rehin senedi (Varant)59,70₺
ac- İyda senedi9,30₺
ad- Taşıma senedi2,20₺
b- Konşimentolar59,70₺
c- Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d- İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler:
a- Menşe ve Mahreç şahadetnameleri101,20₺
b- Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba- Bilançolar227,30₺
bb- Gelir tabloları108,50₺
bc- İşletme hesabı özetleri108,50₺
c- Barnameler9,30₺
d- Tasdikli manifesto nüshaları44,10₺
e- Ordinolar2,20₺
f- Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları44,10₺
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a- Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde 9,48
b- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c- Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d- İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a- Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için2,20₺
b- Vergi beyannameleri:
ba- Yıllık gelir vergisi beyannameleri294,90₺
bb- Kurumlar vergisi beyannameleri393,90₺
bc- Katma değer vergisi beyannameleri194,60₺
bd- Muhtasar beyannameler194,60₺
be- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)194,60₺
c- Gümrük idarelerine verilen beyannameler393,90₺
d- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler144,40₺
e- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri144,40₺
f- (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler230,70₺
3- Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.2,20₺

Not: Oranlar Binde (‰) Olarak Belirtilmiştir.

Damga Vergisi Oranları

2022 Damga Vergisi Oranları

Damga vergisine ilişkin üst sınır 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2023 YILI)
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde 9,48
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleriBinde 0,00
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde 9,48
10.Taksitle satış sözleşmeleriBinde 9,48
a- Taksitle satış sözleşmeleriBinde 0,00
b- Ön ödemeli konut satış sözleşmeleriBinde 9,48
c- Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde 9,48
ç- Paket tur sözleşmeleriBinde 9,48
d- Abonelik sözleşmeleriBinde 9,48
e- Mesafeli satış sözleşmeleriBinde 9,48
11.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
12.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
b- Perakende elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
13.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
b- Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde 0,00
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleriBinde 0,00
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler132,30₺
2. Sulhnameler132,30₺
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)744,10₺/td>
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a- Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b- Belli parayı ihtiva etmeyenler132,30₺
2. (Ek: 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarıBinde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a- Emtia senetleri:
aa- Makbuz senedi (Resepise)45,40₺
ab- Rehin senedi (Varant)26,80₺
ac- İyda senedi4,20₺
ad- Taşıma senedi1,00₺
b- Konşimentolar26,80₺
c- Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d- İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler:
a- Menşe ve Mahreç şahadetnameleri45,40₺
b- Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba- Bilançolar102,00₺
bb- Gelir tabloları48,70₺
bc- İşletme hesabı özetleri48,70₺
c- Barnameler4,20₺
d- Tasdikli manifesto nüshaları19,80₺
e- Ordinolar1,00₺
f- Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları19,80₺
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a- Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde 9,48
b- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c- Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d- İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a- Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için1,00₺
b- Vergi beyannameleri:
ba- Yıllık gelir vergisi beyannameleri132,30₺
bb- Kurumlar vergisi beyannameleri176,70₺
bc- Katma değer vergisi beyannameleri87,30₺
bd- Muhtasar beyannameler87,30₺
be- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)87,30₺
c- Gümrük idarelerine verilen beyannameler176,70₺
d- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler64,80₺
e- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri64,80₺
f- (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler103,50₺
3- Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.1,00₺

Not: Oranlar Binde (‰) Olarak Belirtilmiştir.

Damga Vergisi Oranları

2021 Damga Vergisi Oranları

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren azami tutar 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2023 YILI)
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde 9,48
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleriBinde 0,00
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde 9,48
10.Taksitle satış sözleşmeleriBinde 9,48
a- Taksitle satış sözleşmeleriBinde 0,00
b- Ön ödemeli konut satış sözleşmeleriBinde 9,48
c- Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde 9,48
ç- Paket tur sözleşmeleriBinde 9,48
d- Abonelik sözleşmeleriBinde 9,48
e- Mesafeli satış sözleşmeleriBinde 9,48
11.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
12.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
b- Perakende elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
13.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
b- Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde 0,00
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleriBinde 0,00
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler97,20₺
2. Sulhnameler97,20₺
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)546,40₺
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a- Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b- Belli parayı ihtiva etmeyenler97,20₺
2. (Ek: 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarıBinde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a- Emtia senetleri:
aa- Makbuz senedi (Resepise)33,40₺
ab- Rehin senedi (Varant)19,70₺
ac- İyda senedi3,10₺
ad- Taşıma senedi0,80₺
b- Konşimentolar19,70₺
c- Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d- İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler:
a- Menşe ve Mahreç şahadetnameleri33,40₺
b- Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba- Bilançolar74,90₺
bb- Gelir tabloları35,80₺
bc- İşletme hesabı özetleri35,80₺
c- Barnameler3,10₺
d- Tasdikli manifesto nüshaları14,60₺
e- Ordinolar0,80₺
f- Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları14,60₺
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a- Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde 9,48
b- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c- Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d- İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a- Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için0,80₺
b- Vergi beyannameleri:
ba- Yıllık gelir vergisi beyannameleri97,20₺
bb- Kurumlar vergisi beyannameleri129,80₺
bc- Katma değer vergisi beyannameleri64,10₺
bd- Muhtasar beyannameler64,10₺
be- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)64,10₺
c- Gümrük idarelerine verilen beyannameler129,80₺
d- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler47,60₺
e- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri47,60₺
f- (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler76,00₺
3- Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.0,80₺

Not: Oranlar Binde (‰) Olarak Belirtilmiştir.

Damga Vergisi Oranları

2020 Damga Vergisi Oranları

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren azami tutar 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2023 YILI)
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde 9,48
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleriBinde 0,00
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde 9,48
10.Taksitle satış sözleşmeleriBinde 9,48
a- Taksitle satış sözleşmeleriBinde 0,00
b- Ön ödemeli konut satış sözleşmeleriBinde 9,48
c- Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde 9,48
ç- Paket tur sözleşmeleriBinde 9,48
d- Abonelik sözleşmeleriBinde 9,48
e- Mesafeli satış sözleşmeleriBinde 9,48
11.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
12.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
b- Perakende elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
13.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
b- Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde 0,00
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleriBinde 0,00
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler89,10₺
2. Sulhnameler89,10₺
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)500,80₺
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a- Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b- Belli parayı ihtiva etmeyenler89,10₺
2. (Ek: 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarıBinde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a- Emtia senetleri:
aa- Makbuz senedi (Resepise)30,70₺
ab- Rehin senedi (Varant)18,10₺
ac- İyda senedi2,90₺
ad- Taşıma senedi0,80₺
b- Konşimentolar18,10₺
c- Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d- İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler:
a- Menşe ve Mahreç şahadetnameleri30,70₺
b- Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba- Bilançolar68,70₺
bb- Gelir tabloları32,90₺
bc- İşletme hesabı özetleri32,90₺
c- Barnameler2,90₺
d- Tasdikli manifesto nüshaları13,40₺
e- Ordinolar0,80₺
f- Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları13,40₺
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a- Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde 9,48
b- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c- Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d- İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a- Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için0,80₺
b- Vergi beyannameleri:
ba- Yıllık gelir vergisi beyannameleri89,10₺
bb- Kurumlar vergisi beyannameleri119,00₺
bc- Katma değer vergisi beyannameleri58,80₺
bd- Muhtasar beyannameler58,80₺
be- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)58,80₺
c- Gümrük idarelerine verilen beyannameler119,00₺
d- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler43,70₺
e- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri43,70₺
f- (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler69,70₺
3- Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.0,80₺

Not: Oranlar Binde (‰) Olarak Belirtilmiştir.

Damga Vergisi Oranları

2019 Damga Vergisi Oranları

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren azami tutar 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur. 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2023 YILI)
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde 9,48
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleriBinde 0,00
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde 9,48
10.Taksitle satış sözleşmeleriBinde 9,48
a- Taksitle satış sözleşmeleriBinde 0,00
b- Ön ödemeli konut satış sözleşmeleriBinde 9,48
c- Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde 9,48
ç- Paket tur sözleşmeleriBinde 9,48
d- Abonelik sözleşmeleriBinde 9,48
e- Mesafeli satış sözleşmeleriBinde 9,48
11.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
12.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
b- Perakende elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
13.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
b- Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde 0,00
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleriBinde 0,00
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler72,70₺
2. Sulhnameler72,70₺
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)408,60₺
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a- Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b- Belli parayı ihtiva etmeyenler72,70₺
2. (Ek: 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarıBinde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a- Emtia senetleri:
aa- Makbuz senedi (Resepise)25,10₺
ab- Rehin senedi (Varant)14,80₺
ac- İyda senedi2,40₺
ad- Taşıma senedi0,70₺
b- Konşimentolar14,80₺
c- Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d- İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler:
a- Menşe ve Mahreç şahadetnameleri25,10₺
b- Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba- Bilançolar56,10₺
bb- Gelir tabloları26,90₺
bc- İşletme hesabı özetleri26,90₺
c- Barnameler2,40₺
d- Tasdikli manifesto nüshaları11,00₺
e- Ordinolar0,70₺
f- Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları11,00₺
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a- Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde 9,48
b- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c- Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d- İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a- Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için0,70₺
b- Vergi beyannameleri:
ba- Yıllık gelir vergisi beyannameleri72,70₺
bb- Kurumlar vergisi beyannameleri97,10₺
bc- Katma değer vergisi beyannameleri48,00₺
bd- Muhtasar beyannameler48,00₺
be- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)48,00₺
c- Gümrük idarelerine verilen beyannameler97,10₺
d- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler35,70₺
e- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri35,70₺
f- (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler56,90₺
3- Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.0,70₺

Not: Oranlar Binde (‰) Olarak Belirtilmiştir.

Damga Vergisi Oranları

2018 Damga Vergisi Oranları

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren azami tutar 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur. 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2023 YILI)
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde 9,48
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleriBinde 0,00
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde 9,48
10.Taksitle satış sözleşmeleriBinde 9,48
a- Taksitle satış sözleşmeleriBinde 0,00
b- Ön ödemeli konut satış sözleşmeleriBinde 9,48
c- Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde 9,48
ç- Paket tur sözleşmeleriBinde 9,48
d- Abonelik sözleşmeleriBinde 9,48
e- Mesafeli satış sözleşmeleriBinde 9,48
11.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
12.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
b- Perakende elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
13.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a- Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
b- Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde 0,00
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleriBinde 0,00
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde 0,00
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler58,80₺
2. Sulhnameler58,80₺
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)330,30₺
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a- Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b- Belli parayı ihtiva etmeyenler58,80₺
2. (Ek: 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarıBinde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a- Emtia senetleri:
aa- Makbuz senedi (Resepise)20,30₺
ab- Rehin senedi (Varant)12,00₺
ac- İyda senedi2,00₺
ad- Taşıma senedi0,60₺
b- Konşimentolar12,00₺
c- Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d- İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler:
a- Menşe ve Mahreç şahadetnameleri20,30₺
b- Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba- Bilançolar45,40₺
bb- Gelir tabloları21,80₺
bc- İşletme hesabı özetleri21,80₺
c- Barnameler2,00₺
d- Tasdikli manifesto nüshaları8,90₺
e- Ordinolar0,60₺
f- Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları8,90₺
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a- Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde 9,48
b- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c- Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d- İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a- Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için0,60₺
b- Vergi beyannameleri:
ba- Yıllık gelir vergisi beyannameleri58,80₺
bb- Kurumlar vergisi beyannameleri78,50₺
bc- Katma değer vergisi beyannameleri38,80₺
bd- Muhtasar beyannameler38,80₺
be- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)38,80₺
c- Gümrük idarelerine verilen beyannameler78,50₺
d- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler28,90₺
e- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri28,90₺
f- (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler46,00₺
3- Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.0,60₺

Not: Oranlar Binde (‰) Olarak Belirtilmiştir.

"Vergi oranlarını bilmek, finansal planlamanın temel taşıdır.”
Damga Vergisi Nedir?

Damga Vergisi, belirli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini gösteren belgeler üzerinden alınan bir vergidir. Temel olarak, bu vergi belgelerin hukuki bir işlemi teyit eden niteliği nedeniyle alınır. Damga Vergisi'nin amacı, belgelerin hukuki bir işlemi teyit etme özelliğinden kaynaklanan ekonomik değerini vergilendirmektir.

Örnek olarak, kira kontratları, banka çekleri, promosyon senetleri, varantlar, poliçeler, sigorta poliçeleri, mirasçılık belgeleri, ortaklık sözleşmeleri gibi çok çeşitli belgeler damga vergisi kapsamına girebilir.

Damga Vergisi oranları, bu belgelerin türüne, içeriğine ve bazen de belgenin üzerinde yer alan miktara göre değişiklik gösterebilir. Damga Vergisi Kanunu'nda belirtilen oranlara veya maktu miktarlara göre hesaplanır ve mükellefler tarafından ödenir. Ödenen bu vergi, belgenin hukuki işlemlerde kullanılabilirliğini sağlar.

Bu verginin ödenmemesi durumunda, ilgili belgenin hukuki bir delil olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle, hukuki işlemlerde bulunacak kişilerin, ilgili belge üzerinden damga vergisi yükümlülüklerini yerine getirmeleri oldukça önemlidir.

Damga Vergisi, belgelerin hukuki bir değer kazanmasını sağlayan önemli bir vergilendirme unsuru olup, bu verginin özellikleri ve oranları konusundaki bilgi sahibi olmak bireyler ve kurumlar için büyük bir avantajdır. Güncel ve geçmiş yıllara ait damga vergisi oranlarına hakim olmak, mali planlamalarınızı ve hukuki işlemlerinizi daha bilinçli ve doğru bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Bu bilgilendirme sayfası, damga vergisi konusunda ihtiyaç duyduğunuz güvenilir ve ayrıntılı bilgilere kolaylıkla ulaşmanız için hazırlanmıştır. Finansal işlemlerinizde ve hukuki süreçlerinizde doğru adımlar atabilmeniz için damga vergisi oranlarını dikkate almayı unutmayın.

NetKasam: Muhasebenizi Kolaylaştıran Akıllı Çözüm

Muhasebe, bir işletme için hayati öneme sahip olan ve titizlik gerektiren bir süreçtir. Ancak bu sürecin karmaşık ve zaman alıcı olması, birçok işletme sahibi ve profesyonel için zorlayıcı olabiliyor. İşte tam da bu noktada NetKasam devreye giriyor!

NetKasam, muhasebenizi basit, hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirmeniz için tasarlanmış akıllı bir platformdur. İster tek bir kişi ister büyük bir ekip olarak çalışın, NetKasam'ın sunduğu özellikler sayesinde muhasebe işlemlerinizi saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Otomatik Fatura Oluşturma: NetKasam, satış ve alış işlemleriniz için otomatik olarak fatura oluşturur, böylece siz manuel işlem yapmadan muhasebenizi düzenli tutabilirsiniz.
  • Tekrarlayan Giderler: Tekrar eden giderlerinizi otomatik olarak takip eder ve size hatırlatma gönderir. Böylece hiçbir ödemenizi unutma riskiniz kalmaz.
  • Muhasebe Raporları: Gelir, gider, kar ve zarar gibi önemli finansal verilerinizi detaylı raporlarla görüntüleyebilir, işletmenizin finansal durumunu anında analiz edebilirsiniz.
  • Entegrasyon Kolaylığı: NetKasam, popüler banka ve ödeme sistemleriyle entegre çalışır, bu sayede tüm finansal işlemlerinizi tek bir platformdan yönetebilirsiniz.
  • Güvenli ve Şeffaf: NetKasam, kullanıcılarının veri güvenliğine öncelik verir. Tüm verileriniz şifrelenmiş bir şekilde saklanır ve hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

NetKasam'ın sunduğu bu ve benzeri özellikler sayesinde muhasebe işlemlerinizi sadece birkaç tıklama ile halleder, zamandan tasarruf eder ve işletmenizin finansal süreçlerini sorunsuz bir şekilde yürütürsünüz. Eğer siz de muhasebenizde profesyonel bir yardımcı arıyorsanız, NetKasam tam size göre!

NetKasam eTicaret Sistemi
NetKasam ile E-Ticarette Sınır Tanımayın!

e-Ticarette global pazarlarda yer alarak potansiyelinizi yakalayın. NetKasam, yurtiçi ve yurtdışı pazaryerleriyle kolay entegrasyon sağlar ve muhasebe süreçlerinizi basitçe yönetmenize olanak tanır. Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak, satışlarınızı artırmak ve e-ticarette sınırları zorlamak için NetKasam'ın sunduğu avantajları keşfedin.

Ücretsiz Dene

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Diğer Yazılar
Bizden Bilgi Almak için
Formu Doldurun
NeKasam'ın sunduğu gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen formu doldurun.
Teşekkür ederiz! Başvurunuz alındı!
Eyvah! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.